2 podvody s ADHD

Akronym ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) v preklade porucha pozornosti s hyperaktivitou patrí k poruchám vývinu centrálnej nervovej sústavy. Táto porucha sa prejavuje už od ranného detstva, najviac však v školskom veku, kedy postihuje 3 – 7% detí. V 40 – 50% prípadoch pretrváva do dospelosti a vyskytuje sa u 4 – 5% dospelých. V dospelosti sa skôr ako hyperaktivita objavujú pocity vnútorného nepokoja, prevláda impulzivita a poruchy pozornosti [1].

Kedysi sa miesto ADHD používali diagnózy ľahká detská encefalopatia alebo ľahká mozgová dysfunkcia, ktorých názvy sa odvolávajú na príčinu ochorenia. Súčasný názov diagózy (ADHD) vystihuje prejavy tejto poruchy [2].

Na vzniku ADHD sa približne v 80% podieľa dedičnosť. V ostatných prípadoch je v rôznej miere etiologickým činiteľom problémové tehotenstvo, prenatálne vystavenie alkoholu, tabaku ako aj poranenie frontálneho laloka mozgu počas pôrodu.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa rýchlo šíri názor, že ADHD nie je skutočnou diagnózou (prvý podvod), je nutné podotknúť, že diagnóza ADHD so sebou prináša aj skutočné zmeny v anatómii mozgu (morfologické zmeny). Tak ako v prípade každej diagnózy, aj tu určite existujú chybne diagnostikované prípady, ale to nemôže devalvovať dokázané zmeny v anatómii a fyziológii centralnej nervovej sústavy.

Porucha ADHD je typická oneskorením vývoja nervového systému s odchýlkami vo vývoji centrálnej nervovej sústavy a porušenou reguláciou na úrovni nervových prenáščov (noradrenergný a dopaminergný systém). Týmto sú následne ovplyvnené prakticky všetky kognitívne funkcie. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou dokazuje zmenšený objem mozgu, mozočka ako aj podkôrových štruktúr – bazálnych ganglií vpravo a svorového telesa. ADHD je tiež vysoko rizikovým faktorom pre vznik ďalších psychiatrických porúch [3].

Druhým podvodom je tvrdenie internetových zdrojov, ktoré považujú za príčinu ADHD očkovanie. Meta analýza [4] dokazuje, že obsah thiomersalu (organická zlúčenina ortute) vo vakcinách nezvyšuje riziko vývoja ADHD ani autistických porúch, zatiaľ čo enviromentálne vyskytujúca sa anorganická ako i organická ortuť riziko vývoja ADHD (aj autistických porúch) signifikantne zvyšuje. Pre spresnenie resp. utvrdenie sa v týchto výsledkoch je však potrebné vykonať ďalšie epidemiologické štúdie. Záverom ďalšej štúdie [5] je, že neexistuje dôkaz kauzálnej súvislosti medzi podávaním dávok thiomersalu použitých vo vakcínach a poruchami vývoja nervovej sústavy.

Ako si môžete všimnúť, závery vedeckých štúdií sa píšu vždy s istou dávkou opatrnosti, tak to je aj vo vyššie spomenutých prípadoch. Práve táto pokora voči pravde nás odlišuje od “bezchybnosti” a “neomylnosti” šarlatánov a pavedcov.

 

  1. http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2010/06/04.pdf
  2. http://www.pppnj.adslink.cz/data/odborneclanky/adhd.html
  3. http://www.predys.szm.com/zdrav_noviny.htm
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24952233
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15342825