Doplnková liečba vitamínom C u onkologických pacientov

vitamín CV posledných rokoch je svet web stránok zaoberajúcich sa alternatívnou medicínou presýtený teóriou podávania mega dávok vitamínu C snáď pri všetkých možných patologických stavoch. V dnešnom článku sa šarlatánstvom tohto kalibru nebudem zaoberať, radšej priblížim verejnosti reálny pohľad na terapiu vitamínom C (kyselina L-askorbová, askorbát) u onkologických pacientov.

Človek patrí zrejme „vďaka“ mutácii v géne pre enzým L-gulonolaktón-oxidázu k živočíchom, ktoré stratili schopnosť samostatne si vitamín C syntetizovať. Z tohto dôvodu je pre ľudí nevyhnutné prijímať ho ako súčasť potravy. Oficiálna odporúčaná dávka pre zdravého človeka je 60-100 miligramov denne.

Úloha vitamínu C v organizme je veľmi rôznorodá. Okrem jeho už ľudovo známej úlohy antioxidantu, plní aj úlohu kofaktora pri množstve enzymatických reakcií, zlepšuje vstrebávanie železa z potravy a podieľa sa na vzniku hydroxylovaných aminokyselín potrebných pre tvorbu kvalitného kolagénu.

Spoločná Štúdia Linusa Paulinga, nositeľa Nobelovej ceny a Camerona, ktorí sa dlhodobo o účinky vitamínu C zaujímali však dokazuje aj jeho ďalšie prospešné funkcie.

Pauling a Cameron pozorovali  stav a prežívanie ťažko chorých onkologických pacientov, ktorým bola intravenózne podávaná dávka 10g vitamínu C denne ako doplnková liečba k podávanej chemoterapii alebo rádioterapii. Podarilo sa im získať štatisticky signifikantné výsledky dokazujúce celkové zlepšenie stavu skúmaných pacientov alebo predĺženie ich života. Nasledujúce dvojito zaslepené štúdie na Mayo Clinic  ale už v rovnakom zmysle úspešne neboli a výskum sa dostal do slepej uličky. Vďaka analýzam predchadzajúcich štúdií sa zistilo, že rozdielnosti vo výsledkoch boli spôsobené tým, že zatiaľ čo Linus s Cameronom podávali pacientom vysoké dávky vitamínu C intravenózne, výskumníci na Mayo Clinic podávali pacientom vitamín C ústnou cestou.

Spôsob aplikácie diskutovanej látky je teda veľmi dôležitý z hladiska farmakokinetiky. Schopnosť čriev vstrebávať vitamín C je postačujúca iba na dosiahnutie tisícnásobne nižších plazmatických koncentrácii (mikromol/l) ako pri intravenóznej aplikácii (milimol/l).

Ďalším skúmaním boli objavené rozdiely v účinku vitamínu C na normálne tkanivo resp. zdravé bunky a nádorove bunky. Známym faktom je, že nádory získavajú cievne zásobenie pomalšie ako samotný nádor rastie. To je príčinou nutnosti zapojenia anaeróbnej glykolýzy do získavanie energie nádorovo zmenenými bunkami. Pri anaeróbnej glykolýze sa tvorí laktát (kyselina mliečna) a ten spôsobuje lokálnu acidózu, ktorá je zodpovedná za rozdielny efekt pôsobenia vitamínu C v oblasti nádoru. Zatiaľ čo na zdravé tkanivá má antioxidačný efekt, v nádorových bunkách pôsobí naopak prooxidačne. Selektívne v nádorových bunkách indukuje tvorbu voľných kyslíkových radikálov (napríklad peroxid vodíka) a tým ich poškodzuje. Okrem toho, v negatívnom zmysle ovplyvňuje transkripčné faktory špecifické pre nádorove bunky a vyvoláva apoptózu (programovanú smrť buniek).

Vitamín C sa vyznačuje aj antiangiogénnym efektom, čo znamená, že spomaľuje rast ciev v nádoroch.  Inhibícia tohto procesu má výrazný vplyv ako na samotné prosperovanie nádoru tak i na obmedzenie jeho metastázovania krvnou cestou.

Intravenózne podávanie vitamínu C onkologickým pacientom teda pravdepodobne zlepšuje ich kvalitu života, znižuje množstvo oxidačného stresu spôsobeného chemoterapiou/rádioterapiou, súčasne zvyšuje oxidačné poškodenie buniek nádoru, spomaľuje rast ciev a inhibuje rast nádoru aj na úrovni transkripcie DNA. Aj tomto prípade ide však o pilotné údaje, pre jednoznačné potvrdenie a hlavne – stanovenie skutočnej miery pozitívnych účinkov je potreba ďalší výskum, bez marketingovej nadsázky, ktorá sa aj v prípade tejto liečby začína objavovať.

Na záver je podstatné poznamenať, že počas intravenózneho podávania vitamínu C v štúdiách zaoberajúcich sa touto problematikou nebol hlásený vznik obličkových kameňov – to však nemusí byť úplna pravda, keďže tieto štúdie neboli primárne zamerané na skúmanie tohto javu.