Fantómová akupunktúra

Autor: Steven Novella

Existujú dva základné názory na akupunktúru, čo je praktika umiestňovania tenkých ihiel do údajných akupunktúrnych bodov s cieľom dosiahnuť terapeutický alebo symptomatický účinok. Podľa „tradičného“ výkladu ihly stimulujú určitý druh fyziologickej reakcie v akupunktúrnych bodoch. V rámci tejto školy existujú rôzne názory na to, či je táto reakcia spôsobená biochemickou, neurologickou alebo inou známou biologickou reakciou, alebo či je spôsobená ešte tradičnejším (ale v skutočnosti menej ako storočným) presvedčením, že ihly manipulujú so životnou silou alebo Qi.

Druhá škola zastáva názor, že akupunktúra je v podstate prepracované placebo. Akákoľvek zdanlivá odpoveď je nešpecifickou reakciou na pozornosť lekára, očakávanie, odvrátenie pozornosti od bolesti, jednoduchá regresia k priemeru a iné iluzórne účinky.

Každá škola predpovedá rôzne dôkazy, ktoré sa dajú použiť na vyriešenie tejto otázky. Celkovo bolo vykonaných niekoľko tisíc klinických štúdií zameraných na zjavné účinky akupunktúry. Tieto štúdie nedokázali presvedčivo zamietnuť nulovú hypotézu, čo znamená, že nepreukázali jasnú biologickú odpoveď na akupunktúru pri žiadnej indikácii. Lepšie kontrolované štúdie dôsledne dokazujú, že na umiestnení ihly nezáleží (falošná akupunktúra) a že nezáleží ani na zavedení ihly (placebo akupunktúra). Neakupunkturista môže doslova náhodne pichať niekoho špáradlami, a tak získať rovnakú odozvu ako pri plnohodnotnej akupunktúre.

Ďalším dôkazom o akupunktúre sú štúdie, ktoré sa zaoberajú fyziologickými reakciami na vpichovanie ihiel do kože. Tieto štúdie úplne neprekvapujúco ukazujú, že pri vpichnutí ihly do kože sa „dejú veci“. Dochádza k lokálnej reakcii na traumu a mozog reaguje predvídateľným spôsobom. Nemyslím si, že tieto štúdie nejakým spôsobom rozlišujú medzi dvoma interpretáciami akupunktúry. Aj keby akupunktúra nebola nič iné ako placebo, stále by sme očakávali takéto reakcie na vpichovanie ihiel do tkaniva.

Jedným zo spôsobov, ako by tieto štúdie mohli odlíšiť tieto dve interpretácie, je, ak by sa presvedčivo ukázalo, že akupunktúrne body sú skutočné – telo reaguje dôsledne a funkčne odlišným spôsobom, keď sa pichá do akupunktúrnych  a neakupunktúrnych bodov. Dôkazy však tento výrok nepodporujú. V skutočnosti súhrn dôkazov silne podporuje záver, že akupunktúrne body nemajú žiadny základ v realite – neexistujú.

Teraz sa objavil nový dôkaz, ktorý je veľmi zaujímavý a o ktorom som predtým neuvažoval – fantómová akupunktúra (1). Nedávna štúdia sa zaoberala vykonávaním akupunktúry na fantómovej končatine. Použili dnes už osvedčenú techniku, ktorá spočíva v oklamaní mozgu, aby doň začlenil fiktívnu časť tela, ako keby bola skutočná. Umiestnili pokusné osoby pred stôl tak, aby jedna z ich rúk bola pod stolom, pričom nad stolom bola umiestnená gumená ruka tak, aby vizuálne vyzerala ako ich vlastná ruka. Potom súčasne aplikovali podnet štetcom na gumenej ruke a skutočnej ruke skúmanej osoby. Mozog vidí a cíti podnet na gumenej ruke, a táto zmyslová spätná väzba často stačí na to, aby mozog vytvoril pocit vlastníctva nad gumenou rukou.

Výskumníci potom umiestnili akupunktúrne ihly do takto „privlastnenej“ gumovej ruky. Je zrejmé, že neexistuje žiadna možnosť fyziologickej reakcie na vpich ihly do gumenej ruky. Ďalej si myslím, že je rozumné dospieť k záveru, že umiestnenie ihly do gumenej ruky nemôže aktivovať akupunktúrne body (ak by existovali) alebo zmeniť Qi (ak by existovala). Tento experiment pekne vylučuje lokálne fyziologické reakcie a akékoľvek reakcie Qi na ihly.

Výskumníci vykonali funkčné skenovanie MRI (fMRI) na subjektoch, zatiaľ čo do ich fantómových gumených končatín boli umiestnené ihly. Nezabúdajte, že fMRI výskum zahŕňa zber veľkého množstva údajov a ich sumarizáciu. Výskumníci teda nesledujú reakcie mozgu v reálnom čase, ale len súhrnnú aktivitu mozgu mnohých subjektov počas mnohých pokusov. Potom hľadajú štatistické súvislosti v tejto aktivite.

Zistili rovnakú aktiváciu mozgu, akú zistili predchádzajúce štúdie pri akupunktúre skutočných končatín:

„Keď bola gumová ruka úplne spojená so skutočným telom, akupunktúrna stimulácia gumovej ruky viedla k prežívaniu pocitu DeQi, ako aj k aktivácii mozgu v dorsolaterálnej prefrontálnej kôre (DLPFC), insule, sekundárnej somatosenzorickej kôre (SII) a mediálnej temporálnej (MT) vizuálnej oblasti. Insulárna aktivácia bola spojená s pocitom DeQi z gumovej ruky.“

Ak sa tieto výsledky potvrdia, znamená to, že mozog jednoducho reaguje na očakávanie a vizualizáciu prieniku ihly. Skutočný prienik ihly nie je potrebný. Najjednoduchšia interpretácia týchto údajov je, že akupunktúra je celá v mysli. Nie je potrebné predpokladať existenciu Qi, akupunktúrnych bodov alebo špecifického fyziologického mechanizmu akupunktúry.

Existuje množstvo štúdií, ktoré dokazujú, že vnímanie bolesti je ľahko manipulovateľné jednoduchými vecami, ako je napríklad odvrátenie pozornosti. Nadávanie, skresľovanie obrazu tela a prekríženie rúk zatiaľ čo vás pichnú, všetky znížia vnímanie bolesti. Vnímanie bolesti úzko súvisí s pozornosťou, a tak je jednoduché odvrátenie pozornosti účinné. Nie je preto prekvapením, že mozog reaguje na fantómovú stimuláciu.

Táto štúdia prinajmenšom dokazuje, že všetky predchádzajúce štúdie zamerané na reakcie fMRI na zavedenie akupunktúrnej ihly pravdepodobne jednoducho ukazovali nešpecifickú reakciu mozgu na očakávanie a/alebo vizualizáciu zavedenia ihly bez toho, aby bolo potrebné vyvolávať akékoľvek špecifické fyziologické reakcie.

Záver

Súhrn dôkazov jasne naznačuje, že akupunktúra nie je ničím špecifická. Akupunktúrne body neexistujú, Qi neexistuje a na prepracovaných detailoch akupunktúrnej liečby nezáleží. Inými slovami – akupunktúra je prepracované (a to zbytočne) placebo.

K fiktívnej a placebovej akupunktúre môžeme teraz pridať fantómovú akupunktúru ako dôkaz, že akupunktúra nie je viac ako placebo. Výskumníci naznačujú, že chcú urobiť ďalší krok – zistiť, či existuje klinická odozva na fantómovú akupunktúru. Placebo hypotéza predpokladá, že by mala byť, aspoň do určitej miery, v závislosti od správneho zaslepenia (ak je to možné).

To všetko znamená, že samotná koncepcia akupunktúry neprispieva k nášmu chápaniu vesmíru, konkrétne biológie a medicíny. Je to neúspešný koncept. Jeho zavrhnutím nič nestratíme. Akákoľvek časť akupunktúry, ktorá „funguje“, je len placebo, a teda nie je špecifická pre akupunktúru. Čokoľvek špecifické pre akupunktúru nefunguje.

Akékoľvek nešpecifické symptomatické prínosy akupunktúry (ktoré sa mimochodom nezdajú byť klinicky významné) možno dosiahnuť bez vpichovania ihiel do kože (čo prináša určité riziko), nevyžaduje si špeciálne školenie ani drahý komplikovaný postup. Okrem toho pretrvávanie mýtu o akupunktúre podporuje nepochopenie vedy, biológie a medicíny, čo má zákerne negatívne účinky.

Akupunktúra ako taká je fantómový jav a mala by ísť cestou éteru a N-žiarenia.

Zdroje:

1.Chae a kol.: Psychophysical and neurophysiological responses to acupuncture stimulation to incorporated rubber hand. Neurosci Lett. 2015 Mar 30;591:48-52.

2.Novella S.: Phantom acupuncture. 2015 Feb 19; Neurologica blog.