Akupunktúrne body neexistujú

Autor: Steven Novella

Akupunktúra je definovaná ako zákrok zahŕňajúci vpichovanie tenkých ihiel do určených akupunktúrnych bodov s cieľom zmierniť symptómy ochorenia alebo podporiť liečbu. Čím sú akupunktúrne body zvláštne? Sú to údajne miesta, v ktorých sa dá manipulovať životná energia zvaná čchi. Argumenty pre akupunktúru však majú niekoľko problémov. Po prvé, v modernej vede nie je miesto pre vitalizmus – vieru v životnú silu. Neexistuje žiadny dôkaz o jej existencii a nie je dôvod predpokladať, že vôbec existuje. Je to horšie ako len chybné. Nie je potrebná. Po storočí výskumu a tisíckach štúdií stále neexistuje presvedčivý dôkaz, že by akupunktúra dokázala niečo liečiť.

Ďalšou samostatnou fatálnou chybou v predstave akupunktúry je, že neexistuje žiadny dôkaz o existencii akupunktúrnych bodov. Sú úplne vymyslené. Nemajú žiadny základ v anatómii, fyziológii, neurovede, biochémii ani empirických dôkazoch. Nedávna štúdia, ktorá vyšla pod názvom „Presnosť a precíznosť umiestnenia akupunktúrneho bodu: kritický systematický prehľad“ (1) tento fakt len potvrdzuje. Je to review akupunkturistov v časopise Journal of Acupuncture and Meridian Studies. Autori hodnotili všetky štúdie, ktoré sa zaoberali presnosťou a spoľahlivosťou umiestnenia akupunktúrnych bodov, a zistili nasledujúce:

„Medzi kvalifikovanými lekárskymi akupunkturistami boli zaznamenané značné rozdiely v lokalizácii akupunktúrnych bodov. Rozdiely v umiestnení bodov medzi kvalifikovanými nelekárskymi akupunkturistami nie sú známe, nakoľko k tomu nebola nájdená žiadna štúdia. Smerová metóda sa ukázala ako veľmi nepresná a nesprávna vo všetkých štúdiách, ktoré danú metódu hodnotili.“

Takže ani akupunkturisti sa nedokážu zhodnúť na tom, kde sa údajné akupunktúrne body na tele v skutočnosti nachádzajú, a primárna metóda na ich lokalizáciu bola nepresná a nesprávna. Najjednoduchším vysvetlením tejto skutočnosti je, že akupunktúrne body vôbec neexistujú. A aj keby ste chceli dospieť k nelogickému záveru, že akupunktúrne body existujú, hoci nemajú žiadny teoretický základ a nemožno ich odhaliť žiadnym objektívnym meradlom, nemôžete sa vyhnúť záveru založenému na týchto dôkazoch – samotní akupunkturisti nevedia, kde sa tieto miesta nachádzajú. Ako teda môžu tvrdiť, že dokážu vpichovať ihly do akupunktúrnych bodov? Krátka odpoveď – nemôžu to tvrdiť.

Harriet Hall, ktorá tiež hodnotí túto štúdiu na blogu SBM (2), poukazuje na to, že aj v ľudskej anatómii existuje veľké množstvo podstatných rozdielov. Mojou subšpecializáciou sú nervovosvalové ochorenia, čo zahŕňa aj štúdium nervových funkcií. Už dávno som sa naučil že diagramy typickej anatómie nervov sú viac schematické ako čokoľvek iné. Slovo „typické“ môže znamenať, že dané usporiadanie sa vyskytuje u 60 % ľudí, alebo možno až u 80 %. Je v tom obrovská variácia. Dokonca aj keď je usporiadanie typické (ktorý nerv sa vetví z ktorého iného nervu a kam), presné umiestnenie je od človeka k človeku veľmi premenlivé. Každý, kto sa snaží nájsť hlboký nerv pomocou povrchovej anatómie, aby ho stimuloval, vie, že je to často veľmi frustrujúce. Prečo by sme teda mali očakávať, že sa budú akupunktúrne body u jednotlivých ľudí viac zhodovať? V každom prípade je povrchová anatómia veľmi variabilná a nie je možné zmerať, kde sa tie mýtické akupunktúrne body nachádzajú. Opäť, musíte ustúpiť do pozície bez dôkazov, že akupunkturisti dokážu tieto miesta nejakým spôsobom subjektívne „cítiť“, aj keď ich žiadny prístroj nedokáže lokalizovať. Ale takéto tvrdenie bolo vyvrátené týmto review – akupunkturisti sa nedokážu zhodnúť na tom, kde sa tieto miesta nachádzajú.

Mimochodom, tento posudok sa nazýva medzihodnotiteľská spoľahlivosť – namerajú rôzni ľudia rovnaký výsledok v rámci rozumných parametrov? Toto sa vo všeobecnosti považuje za dôležitú požiadavku vonkajšej platnosti – čo znamená, že údajný jav je reálny.

Tento výsledok je tiež v súlade s históriou akupunktúrnych bodov. Podľa najstarších známych textov existovalo pôvodne 365 akupunktúrnych bodov – jeden na každý deň v roku. Nie je to žiadna náhoda, pretože sa verilo, že v ľudskom tele pôsobia nebeské sily. Akupunktúra je v podstate astrológia. Ako myslíte, že si starovekí akupunkturisti odvodili umiestnenie a počet týchto údajných akupunktúrnych bodov? Myslíte si, že urobili vyčerpávajúce rigorózne vedecké štúdie? Samozrejme, že nie. Také veci v tom čase na svete ani neexistovali. V najlepšom prípade urobili nejaké neoficiálne pozorovanie. Ale nemali ani žiadnu vedeckú teóriu, ktorá by ich viedla, žiadnu vedomostnú základňu anatómie alebo fyziológie. Akupunktúrne body sú mytológia. Boli odvodené rovnakým spôsobom ako boli odvodené tvrdenia v astrológii – prostredníctvom metafor a rozprávaním príbehov.

Postupom času sa akupunktúrne body vyvíjali rovnakým spôsobom mytológia – oddelili sa rôzne tradície s odlišnými tvrdeniami o tom, koľko tých akupunktúrnych bodov je a kde sa nachádzajú. V súčasnosti existuje niekoľko tisíc údajných akupunktúrnych bodov s úplne odlišnými vzájomne nezlučiteľnými tradíciami podobne ako názorový konflikt medzi slnečnými a hviezdnymi astrológmi (obe skupiny tvrdia, že ich astrológia je tá „pravá“). Tieto rozdiely siahajú až k jednotlivým akupunkturistom. Je to ako keby každý akupunkturista praktizoval svoju vlastnú tradíciu akupunktúry.

Ako sa potom výskumníci v štúdiách akupunktúry rozhodujú, kam presne vpichnúť ihly? Opierajú sa snáď o súbor výskumov poskytujúcich empirické dôkazy o umiestnení konkrétnych akupunktúrnych bodov a ich účinkoch? Nie – pretože takýto súbor výskumov neexistuje. V podstate len zhromaždia niekoľkých akupunkturistov, ktorí prídu so schémou, na ktorej sa zhodli. Inými slovami – proste si to vymyslia.

História akupunktúrnych bodov je pomerne jasná – je to mytológia, nie veda. Bola by to naozaj náhoda kozmických rozmerov, keby sa ukázalo, že akupunktúrne body skutočne existujú a že akupunkturisti objavili tie „správne“ body pre akékoľvek špecifické ochorenie. Ak si chcete udržať vieru v akupunktúrne body, musíte mať vieru na úrovni náboženstva v nejaké zjavené poznanie a mýtickú múdrosť.

Veda je riadne redukcionistická a má to svoj dôvod. Aby ste porozumeli svetu a mali spoľahlivé empirické poznatky, musíte svoje teórie budovať zdola nahor, ale aj potvrdzovať ich zhora nadol. To znamená, že korelujeme konečné účinky so základnými znalosťami o mechanizmoch. Vedecké poznatky nemusia prúdiť žiadnym konkrétnym smerom. Občas objavíme niečo zásadné o svete a potom hľadáme dôsledky a využitie týchto poznatkov. Inokedy pozorujeme vo svete určité javy a potom spätne analyzujeme ich príčinu. V oboch prípadoch sú skutočné vedecké poznatky čoraz viac začlenené do siete vedomostí. Ak nejaké tvrdenie zostáva trvalo izolované na jednej úrovni a nevedie k ďalšiemu využitiu alebo k základnejším objavom o povahe reality, potom je také tvrdenie podozrivé.

Akupunktúra k ničomu takému nevedie. Neobohatila naše poznatky o tom, ako funguje biológia, zdravie a choroby. Základné princípy neviedli k žiadnemu všeobecnejšiemu uplatneniu. Zostáva vedecky izolovaným systémom založeným na viere. Filozofické tradície akupunktúry sa naďalej šíria a štiepia, čo je typické pre systémy viery (spomeňte si na akékoľvek organizované náboženstvo). Ale nevychádzajú zo žiadneho základného poznania. Akupunktúra nevedie k žiadnemu pochopeniu biológie. Objektívne nenapreduje. Neexistujú žiadne iné využitia, ktoré by vychádzali z jej princípov. A nie je prekvapením, že tisíce štúdií nepreukázali spoľahlivo žiadne špecifické účinky akupunktúry na zdravie. Na konci celého tohto výskumu je najstručnejšia interpretácia všetkých klinických údajov, že akupunktúra nie je nič iné ako divadelné placebo.

Autori tohto review dospeli k záveru, že „… faktory ako vzdelanie, cvičenie a skúsenosti boli identifikované ako témy pre budúce štúdie.“ Nie. Toto nie je o vzdelávaní a školení. Problém je oveľa jednoduchší a oveľa zásadnejší. Akupunktúrne body neexistujú.

  1. Godson DR et al.: Accuracy and precision in acupuncture point location: a critical systematic review. Journal of acupuncture and meridian studies. 2019 Apr;12(2):52-66.
  2. https://sciencebasedmedicine.org/do-acupuncture-points-exist-can-acupuncturists-find-them/

Zdroj: Novella S.: Acupuncture points don’t exist. Neurologica Blog. 27.8.2019. https://theness.com/neurologicablog/index.php/acupuncture-points-dont-exist/