Biorezonancia – diagnostický a terapeutický nezmysel

Stanovisko Odbornej komisie Švajčiarskej spoločnosti pre alergológiu a imunológiu (SGAI) k biorezonančným a elektroakupunktúrnym prístrojom na diagnostiku a terapiu (zdanlivých) alergií

Biorezonancia – diagnostický a terapeutický nezmysel

 

Úvod

Už v roku 1995 predložila vo Schweizerischen Ärztezeitung (Švajčiarske lekárske noviny) Komisia špecialistov (teraz Odborná komisia) Švajčiarskej spoločnosti pre alergológiu a imunológiu (SGAI) stanovisko k paramedicínskym výkonom pri alergických ochoreniach, špeciálne k biorezonancii [1]. Rovnako v ďalšom pozičnom dokumente („Good Allergy Practice“ Osvedčená alergologická prax) o metódach alternatívnej medicíny v oblasti alergológie zaujali nasledovné stanovisko: „Žiadny z postupov alternatívnej medicíny, medzi inými biorezonancia, vedecky nepreukázal svoju diagnostickú hodnotu či signifikantný terapeutický účinok“ [2]. Hoci existujú negatívne stanoviská k biorezonancii od rôznych európskych odborných spoločností [3-5], aj prehľadová literatúra zaraďuje tieto postupy medzi nevedecké (6-10), je naďalej využitie tejto „liečebnej metódy“ („Odstránenie alergií biorezonančnou terapiou“) prostredníctvom prístrojov Bicom, Mora, MitoSan alebo Vegatest-I a II, pri alergických ochoreniach intenzívne propagované [11].

Biorezonančné a elektroakupunktúrne postupy nie sú hradené z povinného zdravotného poistenia, a tak netvoria ani predmet uznesenia ministerstva vnútra (EDI) z júna 2005 vo veci komplementárnych medicínskych opatrení. Avšak biorezonančné a elektroakupunktúrne prístroje nepoužíva len časť alternatívnych lekárov, ale aj jednotliví všeobecní lekári, špecialisti v rôznych odboroch ako sú zubári, podológovia, kineziológovia, chiropraktici, predavači drogérie, prírodní liečitelia, atď. [12]. Napríklad zürišský kantón v Nariadení o povolaniach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, §3 písm. K, radí biorezonanciu a elektroakupunktúru k „takzvanými vonkajším, neškodným, nevedeckým metódam“, ako napr. prikladanie dlaní a modlitba za zdravie, a preto sa na tieto úkony nevyžaduje povolenie [13]. Keďže ide o činnosti nevyžadujúce povolenie, regionálnej zdravotnej správe z toho nevyplýva žiadna kontrolná úloha. Na druhej strane sú tieto postupy kryté zdravotnými poisťovňami cez pripoistenie, čím si dokonca naháňajú potenciálnych zákazníkov, ktorí ocenia doplnkové ošetrenia [14]. Predpokladom pre nasadenie diagnostických a terapeutických metód v medicíne by však malo byť dôkladné testovanie používaných prístrojov a hradenie výkonov cez pripoistenie by malo byť uvážené rovnako starostlivo ako je tomu v „školskej“ medicíne, tzn., započítavané medicínske výkony musia preukázať svoju účinnosť. Len tak možno pacienta chrániť pred zbytočnými, zavádzajúcimi metódami s čiastočne nebezpečnými dôsledkami. Preto je nepochopiteľné, že sa cez pripoistenie v čase obmedzených zdrojov zdravotných poisťovní, hradia nepreverené výkony.

V nasledujúcej časti budú v krátkosti opísané tieto postupy a ich prístroje. Tiež odkazujeme na príslušné, už citované stanoviská a prehľadové články [1-10] a nasledujúce webstránky na internete: www.quackwatch.org a www.allergycapital.com.au, pod hlavičkou «alternatívne metódy».

 

Metódy biorezonancie a multirezonancie

Základom biorezonancie je tvrdenie, že človek a alergény v prostredí vyžarujú veľmi jemné vibračné spektrum, ktoré nie je možné zmerať bežnými fyzikálnymi metódami [15,16]. Pri biorezonancii drží pokusná osoba kovové valčeky, ktoré slúžia ako elektródy; „kmitanie“ je následne vedené do prístroja prostredníctvom obyčajného, netieneného elektrokábla cez zástrčku.

schema

ilustračný obrázok1

Zaobchádzať s biorezonančným prístrojom sa naučíte počas kurzu organizovaného väčšinou počas víkendu obchodnou firmou. Na jednom z nich sa zúčastnil aj jeden zo spoluautorov tohto článku (P.S.-G.). Podklady pre kurz sú vypracované podľa Schumachera [16], rakúskeho lekára, ktorý sám zastrešuje takéto vzdelávacie kurzy vo Švajčiarsku.

Tieto podklady vysvetľujú:

– pojem alergie cez fyzikálny kód ako biofyzikálnu informáciu vo forme vysokošpecifického spektra ultra jemného vlnenia ako ubikvitárny (všeobecný) princíp,

– „engram alergie“ (trvalá stopa, pozn. prekl.), ktorý predstavuje biofyzikálny vzor na základe dedičnej predispozície opakovaným kontaktom s nejakou pre organizmus v akomkoľvek zmysle dráždivou látkou,

– aj rozdelenie alergií na „povrchové formy alergií“ (napr. žihľavka, Quinckeho edém, senná nádcha a astma) a na „centrálne formy alergií“ (napr. atopický ekzém), ktoré spravidla vznikajú každodenným príjmom základných potravín (mlieko, pšenica), v dôsledku čoho sú „zamaskované“, a preto je bezprostredný súvis medzi príznakmi a príjmom alergénov väčšinou nerozpoznateľný.

Potom nasledujú tipy na prácu s biotenzorom:

pri testovaní sa pred pacientom vo vzdialenosti cca 30 cm drží v „I-polohe“ senzor. Vodorovné kmity sem a tam k pokusnej osobe znamenajú „rezonanciu“ (= znášanlivosť), vertikálny pohyb hore a dole, znamená „dizonanciu“ (= neznášanlivosť/intolerancia). Testuje sa rezonančná reakcia medzi pacientom a skúšobnou látkou (potraviny, alergénové extrakty, predmety atď.). Senzor sa pritom vždy nachádza medzi látkou a pacientom, nezávisle od toho, akým spôsobom biotenzor prijíma informáciu o testovanej látke (napr. jednoduchým držaním látky, alebo cez kábel s voštinou, dotykovým snímačom alebo vysielacím systémom). Je možné stanoviť aj prímesi najrozličnejších látok v potravinách: testovanie sa realizuje jednoduchým porovnaním známych alergénov (detekčné rúrky) s testovanými potravinami. „Identifikačná reakcia“ (kmity nahor a nadol) preukazuje prítomnosť príslušnej vibračnej informácie, aj keď sa jedná len o nepatrné stopy. Dajú sa tým preukázať aj farbivá, konzervačné látky, toxické látky, atď. Použitím zubnej elektródy prístroja BICOM možno stanoviť aj toleranciu zubného materiálu in situ (napr. amalgámové výplne). Namiesto biorezonančného vyšetrenia pacienta je možné vykonať test alergií aj na vzorke pacientovej krvi (to je len niekoľko bodov k diagnostickému procesu).

Untitled design

ilustračný obrázok2: vľavo vyšetrenie psa biotenzorom biorezonančného prístroja, vpravo biotenzor

Po stanovení diagnózy nasleduje alergologická terapia biorezonančným prístrojom. Vykonáva sa rovnako, len ide o „invertované kmity“, pretože prístroj tak môže „každú vlnu, nezávisle od amplitúdy a frekvencie, v protiklade k jej presnému zrkadlovému odrazu, zredukovať na nulu, tzn. vymazať ju“. Pri biofyzikálnej alergologickej terapii biorezonančný prístroj prostredníctvom elektronického zrkadlového prevodu pôvodného vlnenia privedie cez kábel a elektródy k pacientovi na viacerých terapeutických sedeniach invertované vlnenie (= zrkadlové vlnenie) alergénov. „Vymazanie“ alergií prebieha nasledovne: pacient bude ošetrený „invertovanou“ súhrnnou informáciou o alergénoch, pričom sa k vstupu prístroja umiestnia poháriky s alergénmi. Kompletné vymazanie alergického engramu je možné len vtedy, ak sa počas terapeutickej fázy dodrží absolútne vylúčenie alergénov. Niektorí terapeuti zachádzajú až tak ďaleko, že ak je napr. u pacienta diagnostikovaná alergia na pšenicu, musia pri spoločnom stravovaní vynechať pšeničné jedlá aj rodinní príslušníci (keďže dochádza k vysielaniu „diharmonických“ vibrácií). Inak by nemuselo dôjsť k vyliečeniu. Opakovanými „terapeutickými sedeniami“ dochádza na základe zrkadlového vzoru k redukcii pôvodného vzoru, a teda k postupnému odbúravaniu alergického engramu vo vibračnom systéme pacienta.

Preskúmanie metódy fyzikom F. Capom preukázalo, že fyzikálne základy biorezonancie sú nesprávne [17]. Tieto závery boli potvrdené ďalšími fyzikmi a inžiniermi [18]. Podľa týchto výskumov slúži pacient ako anténa všetkých možných elektromagnetických vĺn: rušivé žiarenie siete a elektrických zariadení, radarové, telefónne, rádiové a televízne signály. Biorezonančný prístroj nie je schopný zachytávať telesné „vlnenie, ktoré nie je preukázateľné konvenčnými metódami“, ale len produkuje elektronický šum, z ktorého – prostredníctvom pásmového filtra – vyfiltruje jednotlivé vlnenia.

Klinické štúdie ukázali, že biorezonancia nie je vhodná ani na diagnostiku, ani na liečbu alergických ochorení (senná nádcha, atopický ekzém) [19-21]. Dosvedčujú to aj skúsenosti rôznych alergologických centier vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku a v Taliansku, kde pacienti diagnostikovaní aj liečení biorezonanciou s domnelo „vymazanými“ alergiami, nanovo vyhľadávajú konzultácie [1, 22-24].

 

Elektroakupunktúra podľa Dr. Volla a bioelektrická funkčná diagnostika

Túto variantu klasickej akupunktúry zaviedol nemecký lekár Dr. Voll (čítaj fol). Je to paramedicínska metóda, ktorú využívajú liečitelia a lekári pôsobiaci v oblasti alternatívnej medicíny o.i. na diagnostiku a liečbu potravinových alergií [25]. Pri tomto teste pracovník meria meracím prístrojom od Dr. Volla (tzv. EAV-prístroj, napr. VEGATEST; MORA) na určených akupunktúrnych bodoch elektrický potenciál podľa stanoveného prúdu, voči veľkoplošnej referenčnej elektróde [26]. Pri alergologickom testovaní sa medzi ručnú elektródu a merací prístroj zavedie ampulka napr. s nejakým potravinovým extraktom. Vyšetrovateľ súčasne meria bodovou elektródou potenciál daného akupunktúrneho bodu. Zo zmien nameraných hodnôt po vložení alergénu má byť zrejmé, či je naň pacient alergický. Už v roku 1976 sa na základe rozsiahlych skúmaní zistilo, že táto testovacia metóda meria artefakty [27]. Aj novšie stanoviská považujú elektroakupunktúru podľa Dr. Volla a podobné modifikované metódy za pseudovedecké a neoverené [8, 9].

Untitled design (1)

ilustračný obrázok3: vľavo Dr. Reinhold Voll, v strede EAV-prístroj v slovenskej ambulancii, vpravo vyšetrenie EAV-prístrojom

Nová štúdia z Anglicka sa zaoberala výpovednou hodnotou takýchto diagnostických metód na základe elektrodermálnych alergologických testov (EAT) [28]. Tento slepý test ukázal, že výsledky EAT nekorelovali s Prick testami a EAT nedokázal rozlíšiť atopikov a neatopikov. EAT je veľmi rozšírený: odhaduje sa, že v Anglicku sa využíva viac než 500 elektrodermálnych prístrojov na zisťovanie alergií [29]. Tento test doteraz takmer nebol klinicky preverený – a ukázal sa len ako nepoužiteľný, pokiaľ ide o stanovenie alergií.

 

Nezmyselné diagnózy a diéty

Diagnózy, ktoré sa stanovujú rôznymi nekonvenčnými metódami, hovoria spravidla o alergii na potravinárske prísady, cukor, pšenicu alebo kravské mlieko [30]. Navzdory názorom pacientov, organizácií na ochranu práv spotrebiteľa, ako aj masmédií, sú však v skutočnosti alergické reakcie na potravinárske prísady (E-čka = „chémia“ v potrave) veľmi zriedkavé (31). Iracionalita sa ukazuje aj v diétnych odporúčaniach, keď sa ako náhrada za pšenicu, pri nekonvenčne diagnostikovanej alergii, odporúča špaldová múka, zo starého druhu pšenice, ktorá sa z alergologického hľadiska chová rovnako ako pšenica [32, 33]! Keďže nejde o skutočnú alergiu na pšenicu, pacient verí, že vinník (pšenica) je odstránený konzumáciou špaldy. Pri alternatívne diagnostikovanej „alergii na kravské mlieko“ sa odporúča ako náhrada kozie alebo kobylie mlieko. Pri alergii na kravské mlieko spôsobovanej IgE-protilátkami, ide najčastejšie o precitlivenosť na kazeíny, ktoré sú druhovo nešpecifické. Ak je človek alergický na kravské mlieko, neznesie ani kozie a ani kobylie mlieko [34].

Podľa niektorých terapeutov musia počas zodpovedajúcej eliminačnej diéty upustiť od týchto potravín aj príbuzní, s ktorými sa pacient spoločne stravuje, pretože by mohli naňho preniesť „disharmonické“, alergiu vyvolávajúce vibrácie! Dokonca sa odporúčajú rituálom podobné „rotačné diéty“ [35], až kým sa „alergie“ konečne po viacerých sedeniach dodaním zrkadlových „harmonických“ vibrácií nakoniec „nevymažú“.

 

Zdrvujúce posudky k metódam biorezonancie a EAV

Dr. Stephan Barrett, lekár a správca stránky www.quackwatch.org, píše [36]: „V roku 1999 The British Advertising Standards Authority (úrad regulujúci reklamu) skúmal pamflet, ktorý tvrdil, že biorezonančný prístroj by mohol pomôcť ľuďom trpiacim bolesťami hlavy, nadváhou, únavou, nadúvaním, syndrómom dráždivého čreva, kožnými vyrážkami, artritídou a predmenštruačným syndrómom. V máji 1999, po posúdení manuálu a ďalších informácií o prístroji, úrad uzavrel, že tieto tvrdenia boli nepodložené. Vládne agentúry v mnohých krajinách podnikli zákonné opatrenia voči EAV prístrojom.“ A: „Vyššie popísané prístroje sa používajú na diagnostiku neexistujúcich zdravotných problémov, stanovenie nesprávnej liečby a okrádanie poisťovní. Používatelia týchto prístrojov sú buď pomýlení, nečestní, alebo oboje. Tieto prístroje by mali byť zabavené a tí, ktorí ich používajú, by mali byť súdne stíhaní.“

V jednom z aktuálnych stanovísk píše Prof. E. Ernst, z Katedry komplementárnej medicíny, Peninsula Medical School, Universities Exeter & Plymouth, medzi iným i toto: „Na príklade biorezonančnej terapie demonštruje tento článok to, ako možno použiť pseudovedecký jazyk na zahmlievanie dôležitých skutočností. Dá sa na to pozerať ako na pokus vydávať nezmysel za vedu. A pretože to pacientov zavádza a teda ohrozuje ich zdravie, mali by sme nájsť spôsoby, ako tento problém minimalizovať“ [37].

 

Závery

Hoci sa rôzne vedecké stanoviská a pozičné dokumenty alergologických odborných spoločností zhodujú v odmietnutí používania biorezonančných a elektroakupunktúrnych metód, obchodným firmám a určitým lekárom a nelekárskym terapeutom nebráni nič v tom, aby tieto „liečebné metódy“ ponúkali aj naďalej. Niektoré zdravotné poisťovne budú, žiaľ, asi pripravené aj v budúcnosti v rámci pripoistenia prevziať vyplývajúce náklady. Pacienti sa budú podrobovať nezmyselným diétam a „postupom vymazávania“ a veriť, že im zmizne alergia, ktorú ani predtým nemali.

Pre nedostatok zákonných možností na intervenciu, by chcela SGAI týmto stanoviskom nanovo varovať nielen lekársku spoločnosť, ale aj pacientov a pacientské organizácie, politikov, médiá a zdravotné poisťovne pred týmito nezmyselnými, aj v komplementárnej medicíne spornými, metódami diagnostiky a ošetrovania. Zdravotné poisťovne by mali odstúpiť od preplácania takýchto výkonov v rámci pripoistenia!

Uznávaní fyzici označujú predkladané fyzikálne základy metód biorezonancie a elektroakupunktúry za neakceptovateľné. Klinické testovanie v rámci kontrolovaných slepých skúšok ukázalo, že oba postupy diagnostiky nekorelujú s výsledkami uznávaných, vedecky overených metód, a v liečbe nebola preukázaná žiadna účinnosť. Nepotrebné diagnostické a neefektívne terapeutické postupy so sebou prinášajú nielen zbytočné náklady, ale pacientom s potenciálne ohrozujúcimi alergiami, ako astma či šokové reakcie na bodnutia hmyzom, potraviny či lieky, môžu zabrániť aj v účinnej liečbe [38-40]. Odborná komisia SGAI prichádza preto k záveru, že tieto metódy nie je možné zaradiť medzi „bezpečné“ a žiadostiam o ich uznanie zdravotnými poisťovňami by sa nemalo vyhovieť [41].

 

Text je prekladom tohto článku:

Stellungnahme der Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI) zu den Bioresonanz- und Elektroakupunkturgeräten zur Diagnostik und Therapie von (vermeintlichen) Allergien. Bioresonanz – diagnostischer und therapeutischer Unsinn. Schweizerische Ärztezeitung. 2006;87: 2 http://ssai.ch/uploads/media/2006-02-1346-DE.pdf

Autori:

B. Wüthrich (a), P. C. Frei (b), A. Bircher (c), C. Hauser (d), W. Pichler (e), P. Schmid-Grendelmeier (f), F. Spertini (g), D. Olgiati (h), U. Müller (i)
a) Praxis für Allergologie und Dermatologie, Spital Zollikerberg
b) Chemin de Mourat 73, 1095 Lutry
c) Allergologische Poliklinik, Dermatologische Universitätsklinik Basel
d) Unité d’Allergologie, Service d’Immunologie et d’Allergologie et Service de Dermatologie, Genève
e) Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie/ Allergologie, Inselspital Bern
f) Allergiestation, Dermatologische Universitätsklinik, Zürich
g) Service d’immunologie et d’allergologie, CHUV, Lausanne
h) Präsidentin der Fachkommission der SGAI, Praxis für Innere Medizin und Allergologie, Delsberg
i) Präsident der SGAI, Medizinische Klinik, Zieglerspital, Bern

Zdroje: viz originál článok

 

Stanovisko nemeckej odbornej spoločnosti:

http://www.lovcisarlatanov.sk/biorezonancia-a-elektroakupunktura-stanovisko-nemeckej-odbornej-spolocnosti/