Rakovina III. – Typing, Grading, Staging

Druh a rozsah onkologického ochorenia, jeho závažnosť a prognóza sa určujú na základe istých hodnotiacich systémov, ktoré nazývame grading a staging.

 

TYPING

Typ nádoru sa určuje na základe tkaniva z ktorého vznikol. Rozlišujeme dve veľké skupiny zhubných nádorov – karcinómy a sarkómy. Karcinómy sú nádory vznikajúce z epitelových buniek, tj. z buniek ktoré tvoria žľazové tkanivo, povrch tela, výstelku slizníc, rôznych vývodov a dutých orgánov. Sarkómy vznikajú napríklad zo zvrhnutých buniek kostí, chrupiek, väzivového tkaniva. Zhubné nádory epitelového pôvodu teda nazývame napríklad takto: papilárny karcinóm štítnej žľazy, duktálny karcinóm prsníka. Zatiaľ čo zhubné nádory vzniknuté z kostí, chrupiek, väziva sa nazývajú osteosarkóm, chondrosarkóm, fibrosarkóm. Názvy nezhubných nádorov sa tvoria pomocou prípony -óm (ale nie karcinóm a sarkóm). Príklady nezhubných nádorov sú: osteóm, chondróm, fibróm, lipóm. Bohužiaľ, aby to celé nebolo také jednoduché, aj v tejto nomenklatúre existujú výnimky, a teda nádory melanóm, seminóm, hepatóm, lymfóm sú zhubné.

 

GRADING

Ako grading, tak i staging sú systémy hodnotiace závažnosť a progres nádorových ochorení. Z týchto hodnotení vyplýva aj prognóza a spôsob liečby.

 

Grading je systém hodnotenia závažnosti/agresivity nádoru histopatológom, teda doktorom ktorý hodnotí vzorku odobratého tkaniva pod mikroskopom. Na základe početnosti výskytu výrazne malígnych buniek sa pridelí nálezu stupeň I-IV. Gradingových stupníc je niekoľko, najbežnejšie používanou je však Brodersova. Stupeň I znamená menej ako 25% výrazne malígnych buniek, stupeň II 25-50%, III 50-75% a stupeň IV sa udeľuje v prípade že vzorka obsahuje viac ako 75% výrazne malígne zmenených buniek. Z toho logicky vyplýva, že najzávažnejší je stupeň IV.

 

STAGING

Bežne sa používajú dva hodnotiace systémy – TNM a AJC staging. Staging je narozdiel od gradingu hodnotenie čisto klinické. V TNM stagingu sa prideľujú čísla trom ukazovateľom, je to rozsah primárneho nádoru (T), postihnutie lymfatických uzlín (N) a tvorba vzdialených metastáz (M). V hodnotení rozsahu primárneho nádoru je špecifický prípad – carcinoma in situ. To znamená také počiatočné štádium karcinómu, kde nádorové bunky ešte neprerástli tzv. bazálnou membránou a teda doposiaľ určite nevytvorili metastázy.